BDO (Baza Danych o Odpadach) w praktyce – towary, które zmuszą do zgłoszenia do bazy

Począwszy od 2020 r. obowiązkowym staje się rejestracja w Bazie Danych o Odpadach, prowadzenie ewidencji odpadów i przedstawianie odpowiednich sprawozdań w tym zakresie. Najistotniejszymi pytaniami, jakie należy sobie zadać pozostają te, jakie dokładnie czynności i jakie rodzaje odpadów spowodują u mikro, małych i średnich przedsiębiorców obowiązek rejestracji. Czy pojedynczy toner, żarówka, świetlówka, opona od samochodu lub pojemnik po oleju samochodowym zmusza do rejestracji w BDO? Czy zużyty laptop, telewizor, monitor lub drukarka zmusza nas do rejestracji? Czy wytwarzanie „śmieci” (odpadów) komunalnych też trzeba zgłaszać w BDO i jakie odpady należy zaliczać do komunalnych?

Osobnymi obowiązkami, jakie obciążają posiadaczy i gospodarujących odpadami są:

– wpis do BDO (podlega opłacie rejestrowej),

– prowadzenie ewidencji odpadów,

– sporządzanie sprawozdania z gospodarowania odpadami

Może się zdarzyć, że podmiot powinien podlegać wpisowi do BDO, a z prowadzenia ewidencji jest zwolniony. Jako przedsiębiorca należy sobie zadać pytania:

Ewidencja – obowiązek i jego brak i obowiązek wpisu do rejestru BDO

Ewidencję prowadzą wyłącznie niektóre podmioty. Jeżeli podmiot nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, to nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego w BDO (nie podlega obowiązkowi wpisu do BDO).

Ewidencję prowadzi się w stosunku do zużytych składników majątku, a zatem w stosunku do każdej substancji lub przedmiotu, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (np. bateria w chwili jej wykorzystania nie jest przedmiotem ewidencjonowania, tak samo żarówka w lampie przed przepaleniem się nie stanowi przedmiotu ewidencji).

Pamiętajmy, że odpad oznacza każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Jeśli dochodzi do sprzedaży używanego produktu na rzecz innego podmiotu, to nie mówimy o odpadach. W efekcie wpisowi do  rejestru podlegają trzy grupy podmiotów:

 • podmioty po raz pierwszy wprowadzające produkty (nowe) do obrotu (lub handlujące takimi produktami poprzez ich wewnątrzwspólnotowe nabycie czy import)
 • wyzbywające się produktów zniszczonych – zużytych, które nie są odsprzedawane lecz wyrzucane,
 • gospodarujące produktami szczególnymi, które niezależnie od rodzaju gospodarowania (sprzedaż używanych, nowych produktów) zmusza do rejestracji w BDO (np. opakowania, produkty niebezpieczne).

W efekcie do BDO wpisowi podlegają następujące grupy podmiotów (biorąc pod uwagę rodzaj obrotu różnymi rodzajami towarów:

 1. Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne – opony nowe i używane
 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • Organizacje odzysku.
 1. Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)
 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;
 • Punkt zbierania pojazdów;
 • Stacja demontażu;
 • Strzępiarka.
 1. Sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele;
 • Zbiórka zużytego sprzętu;
 • Zakład przetwarzania;
 • Działalność w zakresie recyklingu;
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling;
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 1. Baterie lub akumulatory
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;
 • Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Podmiot pośredniczący.
 1. Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach
 • Organizacje odzysku opakowań;
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;
 • Organizacja samorządu gospodarczego.
 1. Transport odpadów
 • Transport odpadów;
 1. Zbierających odpady
 • punktów selektywnego zbierania odpadówkomunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
 • podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości.
 1. Organizujący obrót odpadami
 • Sprzedawcy odpadów (podmioty, które nabywają, a następnie zbywają odpady, we własnym imieniu, w tym również podmioty, które nie obejmują odpadów fizycznie w posiadanie) i
 • pośrednicy w handlu odpadami (podmioty, które organizują przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie).

Brak obowiązku prowadzenia ewidencji i wpisu do BDO

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 • wytwórców:
  • odpadów komunalnych (czym jest odpad komunalny definiuje ustawa, o czym niżej),
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (natomiast samochód który uległ wypadkowi nie może być sprzedany innemu podmiotowi lub wyprzedany na części bez ewidencjonowania odpadów i wpisu do BDO),
  • będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (w takich ilościach i takimi metodami, które pozwalają uznać że wykorzystanie jest na potrzeby własne);
 • podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów;
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych zgodnie z poniższą tabelą (niezależnie od rodzaju podmiotu, który tymi odpadami gospodaruje:
Rodzaj odpadów Kod odpadów        Ilość [Mg]/rok (1Mg = 1000 kg)
Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
Odchody zwierzęce 02 01 06 Bez ograniczeń
Odpady kory i korka 03 01 01 do 10
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05 do 10
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 08 03 18 do 0,1
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,1
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 5
Gruz ceglany 17 01 02 do 5
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 5
Drewno 17 02 01 do 5
Szkło 17 02 02 do 5
Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 5
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 Do 5

Odpady komunalne czyli jakie?

Nie muszą prowadzić ewidencji gospodarowania odpadami ani przedstawiać zgłoszenia do Bazy Danych o Odpadach przedsiębiorcy, którzy wytwarzają wyłącznie odpady komunalne. Ustawa o odpadach rozumie przez takie odpady:

„odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości”.

W efekcie odpadami komunalnymi nie są (czyli co do zasady mogą zmuszać do rejestracji w BDO):

– odpady niebezpieczne (tylko odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych są odpadami komunalnymi, a jeśli pochodzą od innych wytwórców odpadów i ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych i są niebezpieczne to nie są odpadami komunalnymi),

– pojazdy wycofane z eksploatacji.

Inaczej natomiast odpadami komunalnymi są produktowane w przedsiębiorstwie odpady o charakterze i składzie podobnym do takich, jakie wytwarza się w gospodarstwie domowym (ale tylko te odpady z kategorii odpadów bezpiecznych). Zaliczenie wytwarzanych w firmie odpadów (innych niż niebezpieczne), do kategorii komunalnych odbywa się z uwzględnieniem łącznie dwóch kryteriów – podobieństwa składu i podobieństwa charakteru odpadów do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Jeśli jednak jakiś z takich odpadów „bytowych” miałby charakter niebezpieczny – przedsiębiorca powinien go wyłączyć z odpadów komunalnych, przekazywać odbiorcy selekcjonowanemu. Podlega również pod BDO. Przykładami takich odpadów będą:

 • Opakowania do środkach czystości jak wybielacze, płyny do udrażniania rur i toalet, płyny do mycia toalet i WC,
 • Opakowania po dezodorantach,
 • Opakowania po smarach, olejach, płynie do mycia szyb w samochodach.

Odpad niebezpieczny spowoduje zawsze obowiązek rejestracji w BDO – odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE).

Share

5 thoughts on “BDO (Baza Danych o Odpadach) w praktyce – towary, które zmuszą do zgłoszenia do bazy

 1. sprawdziłem – strona działa 🙂
  Widocznie była jakaś przerwa techniczna.

  Pozdrawiamy,
  zespół U24.pl

 2. Witam
  Cały czas mam wątpliwość, czy podlegam wpisowi do BDO z tego pkt:
  Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach
  Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
  Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
  Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;

  Prowadzę sprzedaż rzeczy nowych i używanych (zakup w kraju, w sklepach, hurtowniach), nie od producenta. Wysyłam te rzeczy pocztą, opakowane w cienką foliówkę (zachowane mikrony 🙂 ) i opakowanie, z reguły koperta papierowa lub foliowa, zakupiona na firmę. Czy w takim przypadku muszę rejestrować się do BDO?

  Wysyłam towar w kupionym opakowaniu (koperta), maksymalnie 30 szt/m-c.

  Może ktoś mądry rozwieje moje wątpliwości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.