Memoriał 20 Konferencji „Miasta w Internecie”

Po zakończeniu 20 Konferencji Miasta w Internecie pisałem dla Was Podsumowanie, w którym wspomniałem że na Konferencji został przyjęty Memoriał – wspólne stanowisko uczestników Konferencji. Miałem ogromną przyjemność współtworzyć ten dokument, który teraz oficjalnie został wysłany do Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju. Treść Memoriału poniżej.

Gdańsk, 29 czerwca 2016r.

MEMORIAŁ 20 KONFERENCJI „MIASTA W INTERNECIE”

Uczestnicy 20 Konferencji „Miasta w Internecie” apelują do Ministra Rozwoju oraz Ministra Cyfryzacji Rządu RP o stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do powszechnego i obligatoryjnego stosowania w działaniach administracji rządowej 10 poniższych wytycznych:

  1. Poskramianie ograniczającej pole działania biznesu biurokracji, poprzez bezwzględne egzekwowanie stosowania przez administrację publiczną przepisów dotyczących wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystywania dostępnych e-usług, jeśli obywatel wyrazi taką wolę.
  2. Stosowanie bezwzględnego wymogu potwierdzenia uzyskania przez kierowników podmiotów realizujących zadania publiczne – w ciągu 7 dni od dnia objęcia stanowiska – elementarnych kompetencji cyfrowych, do których zalicza się umiejętność posługiwania się dokumentami elektronicznymi i umiejętność ich podpisywania.
  3. Przestrzeganie bezwzględnego wymogu stosowania przez wszystkich urzędników administracji publicznej przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (tj. Dz.U.2016.113) oraz zalecenie stosowania ich także w podmiotach biznesowych jako tzw. dobrej praktyki. Warunek stosowania przepisów tego rozporządzenia powinien być kwalifikatorem umożliwiającym świadczenie przez podmioty biznesowe usług na rzecz podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. Dalsze otwieranie zbiorów danych publicznych – poszerzanie zakresu centralnego repozytorium https://danepubliczne.gov.pl i obowiązek jego aktualizacji stosownie do częstotliwości zmian danych publikowanych i opatrywanie datą aktualizacji. Dane powinny być udostępniane w formatach zgodnych z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, umożliwiających powtórne ich wykorzystywanie bez dodatkowych kosztownych i pracochłonnych zabiegów.
  5. Powszechne stosowanie odnośników do źródeł tworzenia danych i zachowanie zasady, że w określonym punkcie czasowym każda dana może mieć jedną tylko konkretną wartość i że jest wiadomo gdzie znajduje się źródło umożliwiające weryfikację tej wartości. Powinno stosować się wizualne odróżnianie danych źródłowych od danych prezentowanych wtórnie.
  1. Obowiązkowe weryfikowanie przed udostępnieniem każdego zasobu pod kątem kompletności i aktualności zawartych w nim danych. Dodatkowo zasób powinien być uzupełniony o informacje o stanie aktualności oraz o technice dokonywania aktualizacji, dostawcach danych, formatach itd.
  2. Wprowadzenie elektronicznej certyfikacji rozwiązań, które byłyby homologowane przez uprawniony, dedykowany podmiot. Pozwoliłoby to na dopuszczenie do stosowania rozwiązań, które spełniają obowiązujące normy bezpieczeństwa i jakości. Tylko produkt z certyfikatem mógłby uzyskać dostęp do webserwisów e-usług dostarczanych przez państwo.
  3. Dążenie do udostępniania programistycznych interfejsów aplikacji (API) systemów e-usługowych – umożliwienie podmiotom biznesowym tworzenie użytecznych nakładek na systemy udostępniane przez państwo. Dalsza praca nad zapewnieniem jednego loginu do wszystkich systemów e-administracji w Polsce oraz promowanie tego sposobu potwierdzania tożsamości.
  4. Wspieranie rozwoju inicjatyw takich jak np. Hackathon, Koduj dla Polski – zacieśniających więzi biznes-administracja-społeczności
  5. Wyjście naprzeciw idei „Chmury Administracji”, która będzie ożywcza dla administracji i udostępniania usług/systemów w każdym urzędzie nawet w najmniejszym mieście. To rozwiązanie dostarczać mogą firmy zewnętrzne przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Memoriał współtworzyli: Marcin Basiński (Lider projektu Urzędy24 Przyjazna Strona e-Administracji), Krzysztof Głomb (Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”), Adam Mielcarski (Wiceprezes Zarządu, e-file sp. z o.o.), dr inż. Kajetan Wojsyk (Zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) i Wojciech Życzyński (Public Sector SMS&P Lead w Microsoft).

Memoriał został przyjęty 29 czerwca 2016r. jako wspólne stanowisko uczestników 20. Konferencji “Miasta w Internecie”.

Czy dokument coś zmieni? Być może 🙂 Liczymy, że Ministrowie zapoznają się ze stanowiskiem prezentowanym przez twórców i uczestników największej konferencji dotyczącej szeroko pojętej e-administracji

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.