Podsumowanie XXIII Forum Teleinformatyki

Pod koniec września odbyło się XXIII Forum Teleinformatyki. Podczas tych dni wydarzyło się naprawdę wiele, dlatego prezentujemy podsumowanie całego eventu, który tego roku obrał nazwę: „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”

W prezentacji otwierającej Forum Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji stwierdziła, że wspólna infrastruktura informacyjna państwa (WIIP) jest podstawą sprawnego działania, a jednocześnie gwarantuje znacznie większe bezpieczeństwo, niższe koszty administracji i więcej cyfrowych usług dla obywateli. Pani Minister zapewniła, że nie planuje budowy centralnego rozwiązana informatycznego dla wszystkich resortów, a tylko platformę integracyjną zwiększającą dostępność i pozwalającą unikać dublowania usług. – Warto zwrócić uwagę, że znów przejawia się pomysł platformy integrującej, o której tak często pisałem dla Was na U24.pl. Ten pomysł być może coraz mocniej zacznie przyświecać rozwojowi e-administracji w Polsce.

XXIII Forum ustanowiło kolejny rekord – w obradach uczestniczyło 482 specjalistów z administracji publicznej, środowiska akademickiego, sektora teleinformatycznego, ubezpieczeniowego, bankowego, stowarzyszeń społecznych i izb gospodarczych.

Minister Anna Streżyńska zaprezentowała podejście, zgodnie z którym budowa wspólnego fundamentu w postaci WIIP oraz wspólnej strategii zakupowej (np. licencji), przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności działania oraz na znaczne oszczędności w wydatkach na informatyzację. Rządy, które zdecydowały się na takie rozwiązania, uzyskały nawet do 75% oszczędności.

Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP, omówiła rolę banku centralnego w strukturze informacyjnej państwa, w tym w zakresie stabilizacji gospodarki oraz dostarczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji gospodarczych.

Włodzimierz Marciński, Prezes PTI, przekonywał że umiejętności cyfrowe są dziś kluczowym warunkiem rozwoju gospodarki cyfrowej. Potwierdzeniem tego jest m.in. fakt, że internet i świat cyfrowy odpowiadają już za 13% PKB, a w 2013 roku przychody z gier komputerowych były dwukrotnie większe niż z przemysłu filmowego. Wynika stąd konieczność starannego kształcenia kadr informatycznych zgodnie z potrzebami rynku.

W drugiej sesji, poświęconej infrastrukturze informacyjnej państwa, Ministerstwo Finansów zaprezentowało narzędzia wspierające procesy analityczne, a firma Aplikacje Krytyczne – środowisko analityczne do walki z nadużyciami podatkowymi. W sesji tej systemy przedstawili także: Główny Urząd Miar wraz z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym i firma SANSEC Poland), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sesja trzecia, której patronował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, koncentrowała się na bezpieczeństwie danych ubezpieczeniowych w kontekście Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz outsourcingu i automatyzacji procesów i usług ubezpieczeniowych. Prezentację wprowadzającą do sesji wygłosił przedstawiciel UFG, a następnie firmy: DahliaMatic, Milstar, ProService Finteco, Sapiens Software Solutions (Poland) i SAS Institute przedstawiły swoje rozwiązania stosowane w sektorze ubezpieczeniowym.

Wprowadzeniem w tematykę czwartej sesji była prezentacja na temat  Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022, wygłoszona przez Krzysztofa Politowskiego z Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. W części technicznej tej sesji swoje  rozwiązania technologiczne i organizacyjne przedstawili specjaliści z następujących firm: Asseco Poland, Atos Polska, Commvault, Evercom, Greeneris, Microsoft, SAS Institute, Software AG,  Sophos oraz Veeam Software.

Tradycyjnie pierwszy dzień Forum zakończyła „Noc Architektów” – klubowa gorąca dyskusja na temat kolejnego fenomenu ostatnich lat, czyli technologii „Łańcucha bloków – blockchain”. Dyskusję, w której panelistami wiodącymi byli Stefan Dziembowski, Tomasz Kolinko, Zbigniew Łukasiak, Filip Pawczyński, Krzysztof Piech, przygotował i moderował prof. Marcin Paprzycki z IBS PAN.

Drugi dzień rozpoczęły trzy sesje równoległe, poświęcone: kierunkom rozwoju bezpieczeństwa teleinformatycznego i usługom w chmurze (Forum Nowych Idei), „Złotym Usługom i Dobrym Praktykom do wzięcia”, czyli popularyzacji sprawdzonych rozwiązań w administracji samorządowej oraz sesja „Forum Młodych Mistrzów” – Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa.

Forum Młodych Mistrzów, to przedsięwzięcie realizowane przez studentów, młodych absolwentów i młodych pracowników naukowych w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Honorowymi Patronami sesji byli: Narodowy Bank Polski i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Partnerem sesji była firma IBM Polska. Wprowadzenie wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Diks (UW), a następnie Jury wysłuchało i oceniło niezmiernie ciekawe, finałowe prezentacje indywidualne i zespołowe, przyznając prestiżowe nagrody Rady Programowej, Ministra Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa PTI oraz Przewodniczącego Jury Konkursowego sesji Forum Młodych Mistrzów.

Sesję Forum Nowych Idei rozpoczął Michał Tabor, ekspert PIIT, omawiając nowe aspekty transakcji elektronicznych. Następnie swoje rozwiązania prezentowali przedstawiciele firm: Beyond.pl, Forcepoint, IBM Polska i Pentacomp Systemy Informatyczne.

Sesji „Złote Usługi i Dobre Praktyki do wzięcia” – Partnerem i współorganizatorem sesji było Województwo Mazowieckie. Sesja została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pierwszy blok tej sesji poświęcony był tematyce Linii Współpracy, będącej instrumentem koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej. Drugi blok – samorządów województwa mazowieckiego – prowadził Marszałek Adam Struzik, kończąc go ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród w konkursie „Samorządowy Lider Cyfryzacji”.

Forum zakończył tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny, którego tematem była „Transformacja infrastruktury informacyjnej państwa – między monopolem państwa a monopolem dostawcy”.

Przed rozpoczęciem dyskusji w kotle, uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji: „Systemy przetwarzania danych służby geologicznej” dra Piotra Gałkowskiego (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy) i „Rozszerzamy horyzonty: programistów, użytkowników – a może i legislatorów?” dra Tomasza Kulisiewicza (Rada Sektorowa ds. Kompetencji IT).

Wprowadzenie do tematu i dyskusji w Kotle wygłosili: Bolesław Szafrański oraz Borys Stokalski (Prezes PIIT), który był także moderatorem dyskusji. Grono wiodących panelistów tworzyli: Krzysztof Dyki (Członek Zarządu ds. informatycznych ZUS), Karol Okoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Trzecińska (Wiceprezes NBP), Arkadiusz Wójcik (Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco Poland SA).

Na Forum, już po raz szesnasty, wręczono Nagrodę im. Marka Cara, jednego z pomysłodawców Forum Teleinformatyki. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tegorocznymi laureatami zostali: Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS i dr inż. Maciej Stroiński, Dyrektor ds. technicznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS).

Prestiżową Nagrodę Rady Programowej ForumZłoty Herold”, przyznawaną za upowszechnianie przesłania Forum w brzmieniu: „Budowa nowoczesnego państwa opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych nie jest celem antagonistycznym dla nikogo”, otrzymali: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Włodzimierz Nowak.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży teleinformatycznej. Od 23 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy związane z wykorzystaniem szeroko pojętej teleinformatyki w zarządzaniu państwem, w tym świadczenie usług dla obywateli przez administrację publiczną.

Komitet Honorowy Forum tworzą: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT
i Przewodniczący Rady Programowej Forum.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl

Share

One thought on “Podsumowanie XXIII Forum Teleinformatyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.