Raport „Narodowy Plan Szerokopasmowy″ – Podsumowanie

Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) to raport, który przedstawia sytuacje w Polsce dotyczącą dostępu do Internetu wysokich prędkości a także przedstawia obszary wymagające interwencji.
NPS proponuje także szereg mechanizmów i narzędzi, które mogą ten stan odmienić. Na końcu raportu możemy przejrzeć szereg zalet, które przyniesie Polsce wdrożenie ogólnopolskiej Sieci Internet.

Na U24.pl kontynuujemy tradycję przygotowywania analiz raportów opracowanych przez MAC. Dziś zajmiemy się dokumentem Narodowy Plan Szerokopasmowy. To bardzo świeży projekt, który przygotowany został w 2013 roku. Działania zapisane w tym planie cały czas są implementowane. Należy brać poprawkę na to, że dane zawarte w NPS nie należą do najświeższych. Z racji tego, że rozwój sieci szerokopasmowej, czy e-administracji w Polsce jest bardzo dynamiczny, dane również zmieniają się bardzo szybko.

Sytuacja w Polsce

Po krótkim wstępie i przedstawieniu najważniejszych strategii zarówno europejskich, jak i Polskich twórcy Narodowego Planu Szerokopasmowego poddają analizie aktualny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Już na początku MAC zauważa małe wykorzystanie tych technologii w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Dane dotyczące Polski nie są są jednymi z najświeższych, bo pochodzą z 2012 roku. Jak widzimy udało się zapewnić dostęp do Internetu stacjonarnego dla 69,1% gospodarstw domowych. Warto zauważyć, że zaledwie 44,5% użytkowników mogło korzystać z Internetu o prędkości co najmniej 30Mb/s a zaledwie 1,3% łączy dostarczało szybkość powyżej 100Mb/s.

Powyższe dane nie napawają optymizmem i świadczą tylko o tym, że ogólnopolski Plan Szerokopasmowy jest potrzebny a wręcz niezbędny by myśleć o sprawnej e-administracji.
To, co można uznać za światełko w tunelu to porównanie danych z rokiem poprzednim. W 2011 roku dostęp do szerokopasmowego Internetu miało 10 mln użytkowników. Rok później dostęp ten miało już 12 milionów ludzi, co oznacza wzrost o około 11%. Możemy stwierdzić, że w ostatnich latach coś drgnęło i prace dotyczące sieci telekomunikacyjnych ruszyły. Projekt Polska Cyfrowa również o tym świadczy. Do 2020 roku, wszyscy Polacy mają mieć dostęp do Internetu o prędkościach przekraczających 30Mb/s. Czy uda się tego dokonać?

MAC przygotowało także zestawienie, dotyczące obszarów, w których konieczne będą największe nakłady finansowe. Mają one pomóc wdrożyć Internet szerokopasmowy. Łącznie szacuje się, że koszty przekroczą 17 mld zł, zaś wymagane zaangażowanie środków publicznych to 5,9 mld złotych.
To co może niepokoić, to podejście MAC . Twierdzą oni, że obszary które nie są pokryte odpowiednią infrastrukturą sieciową nie otrzymają państwowego wsparcia. Środki niezbędne dla tych miejsc ma dostarczyć rynek. Czy przełoży się to na stworzenie pełnej i ogólnopolskiej sieci szerokopasmowej? Zobaczymy.

Analiza, która została przeprowadzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pozwala na znalezienie tych obszarów, gdzie potrzebny jest największy nacisk na budowę infrastruktury optycznej. Najgorsza sytuacja w tym zakresie ma miejsce w województwach świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

Dwoma najważniejszymi priorytetami, jeśli chodzi o budowę sprawnej sieci szerokopasmowej są:
stymulacja popytu, która dotyczy województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego oraz rozwój infrastruktury, która dotyczy m.in. województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
To, na co warto zwrócić uwagę, to wnioski. Twórcy zwracają uwagę, że najczęściej obszary gęsto zaludnione posiadają najbardziej rozwiniętą infrastrukturę, ponieważ są to obszary o największym potencjale ekonomicznym. To co trzeba zrobić, to zapewnić te usługi także w obszarach o mniejszym zaludnieniu.

Warto zwrócić uwagę na liczbę Polaków, którzy maja dostęp do sieci NGA. Jest ich zaledwie 44,5%. Stawia to Polskę na 8. miejscu… od końca w rankingu członków Unii Europejskiej. Wskazuje to na konieczność nie tylko rozszerzania zasięgu „szerokopasmówki” ale także na modernizacje sieci już istniejącej.

To co może przeszkodzić w spełnianiu celów Narodowego Planu Szerokopasmowego, to tendencja spadkowa dotycząca atrakcyjności inwestycji w nową infrastrukturę. Między rokiem 2010, a 2012 średni przychód na użytkownika spadł o 6 złotych. Mimo spadku w tym zakresie, możemy obserwować tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o prędkości transmisji i zakresu usług. Operatorzy bardzo często radzą sobie z tym faktem, poprzez współdzielenie masztów, anten czy stacji bazowych.

Kolejnym wnioskiem płynącym z analiz wykonanych przez MAC, to bardzo częsty brak zainteresowania mieszkańców Internetem. Zaledwie 19 na 100 osób posiada aktywną linię, pomimo dostępu do „szerokopasmówki”. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ponad połowa pytanych brak Internetu uzasadniła brakiem potrzeby na to medium, a aż 40% stwierdziło, że nie ma odpowiednich umiejętności by z niego korzystać. Są to problemy, które wymagają natychmiastowej reakcji ze strony polskich władz. Konieczna jest aktywizacja Polaków, pobudzenie świadomości o dostępie do nowych technologii a także edukacja cyfrowa. Trzeba starać się generować popyt na e-usługi zwłaszcza jeśli chodzi o starszych ludzi. Można przewidywać, że umiejętności cyfrowe z każdym kolejnym rokiem będą się zwiększać, w przypadku emerytów, ponieważ za jakiś czas pojawią się tam roczniki, które aktualnie mają już wysoki poziom edukacji cyfrowej. Wejście w etap samodzielnego życia młodych pokoleń Polaków, może zwiększyć popyt na e-administrację i e-usługi.

Potężną barierą, która związana jest z wdrażaniem NPS to wysoki okres zwrotu z inwestycji na terenach wiejskich. Badanie przygotowane przez UKE pokazało, że operatorom nie opłaca się wdrażać nowych technologii na terenach podmiejskich oraz wsiach, gdyż tam okres zwrotu przekracza często 20 lat. Wszystko ,po raz kolejny, sprowadza się do popytu na usługi szerokopasmowe. Im jest on większy, tym bardziej rośnie opłacalność ekonomiczna dla inwestorów. To z kolei prowadzi do wzrostu nakładów na tworzenie sieci szerokopasmowej na obszarach wiejskich.

Jak będziemy działać?

By spełnić główne założenia związane z programem NPS, którymi m.in. jest usunięcie barier technologicznych, rozwój społeczeństwa cyfrowego, czy tworzenie jednorodnego rynku cyfrowego, MAC decyduje się na podjęcie następujących działań. Ministerstwo zwraca uwagę, że wszystkie trzy obszary są mocno od siebie zależne przez co jedynie kompleksowe podejście ma sens.

1) Zachęty inwestycyjne dla operatów telekomunikacyjnych
W tym celu, konieczne jest zapewnienie stabilnego i sprzyjającego inwestycjom środowiska prawno-regulacyjnego. Dodatkowo, by w pełni wykorzystać infrastrukturę już istniejącą MAC będzie starał się zapewnić dostęp do informacji o istniejących rozwiązaniach, dokonanych budowach, projektach a także o popycie. W raporcie NPS przedstawiono szereg działań i narzędzi, które mogą pomóc zachęcić operatorów do inwestowania. Są nimi m.in. realizacja memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej, a także synergia inwestycji telekomunikacyjnych i energetycznych.

2)Inwestycje z wykorzystaniem środków publicznych
W tym segmencie, rozważania podzielono na inwestycje przed 2015 rokiem i po 2015 roku.
W pierwszym okresie MAC skupić się ma na usunięciu zagrożeń, które zostały określone w analizie SWOT.
Są nimi m.in. utrzymująca się luka cyfrowa, która powstała między obszarami wiejskimi i resztą kraju, a także niepełna realizacja planów budowy regionalnej infrastruktury szerokopasmowej. By usunąć te zagrożenia konieczne będzie dokonanie szeregu inwestycji w obszarach o najsłabiej rozwiniętej sieci szerokopasmowej. Część z nich jest już wdrażana a następne są w fazie przygotowawczej lub projektowej.

Inwestycje, które mają być wykonane po 2015 roku to wspieranie rozwoju technologii NGN a także dalsza budowa sieci szerokopasmowej. Dokładne plany związane z nowym budżetem na lata 2014 – 2020, który dopiero niedawno został podpisany przez Unię Europejską, zostaną przedstawione w kolejnym Raporcie. Przewiduje się, że NPS otrzyma nie mniej niż dwie aktualizacje. Pierwsza ukaże się przed 2015 rokiem. To ona właśnie doprecyzuje zadania w perspektywie do 2020 roku. Kolejna zostanie wydana w 2017 roku i będzie oceną śródokresową dla projektu NPS. Jestem ciekawy, czy zmiana Ministra Administracji i Cyfryzacji, nie sprawi że te dwie aktualizacje nie powstaną. Zobaczymy.

3)Stymulacji popytu na usługi szerokopasmowe
Dużą barierą w realizacji zamysłu sprawnej e-administracji jest niewielki popyt konsumencki. MAC zakłada działania w trzech segmentach. Pierwszy to zwiększanie świadomości. By tego dokonać, konieczna jest edukacja cyfrowa, popularyzacja korzyści płynących z Internetu, włączenie cyfrowe wszystkich grup społecznych a także zwiększanie umiejętności cyfrowych. Kolejnym segmentem wymienianym przez twórców jest „dostępność”. Tu MAC skupiać się będzie na zwiększaniu powszechności w dostępie do nowych technologii, minimalizacji kosztów, oraz wzroście dostępności komputerów i Internetu w szkołach czy bibliotekach. Ostatnim segmentem jest „atrakcyjność”, który dotyczyć będzie wsparcia rozwoju usług napędzających popyt na dostęp do Internetu. Szereg rozwiązań, które już działają w Polsce w wymierny sposób zwiększyły popyt na Internet szerokopasmowy. Są nimi m.in. CEiDG, Elektroniczne Księgi Wieczyste, e-Deklaracje2 czy Geoportal2. Działa także wiele inicjatyw m.in. Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce czy Polska Cyfrowa Równych Szans.

To co istotne przy wdrażaniu tak dużych projektów to doskonały monitoring sytuacji. Przykładem może być wykorzystanie mierników, które często opracowuje UKE. Dodatkowo MAC będzie okresowo monitorować stopień realizacji zadań zdefiniowanych przez NPS. W Raporcie przedstawione zostały analizy, które sugerują że nie istnieje jedna technologia, która pozwala stworzyć sprawną sieć Internet w Polsce zgodną z europejskimi standardami. Aktualnie wiodącym rozwiązaniem jest xDSL, sieć telewizji kablowej, Ethernet oraz WiFi.

Korzyści z NPS

Korzyściami, które mają płynąć z wdrożenia Planu Szerokopasmowego jest naturalnie wzrost dostępu do „szerokopasmówki”, która będzie tańsza i oferować będzie wyższe prędkości przesyłania danych przez użytkowników. Wzrosnąć ma też popyt na dostęp do Internetu a tym samym świadomość i umiejętności. Warto także zwrócić uwagę na Internet rzeczy, który mógłby przynieść użytkownikom szereg nowych usług takich jak np. smarthome, smart city itp. Ten ostatni obszar jest w Polsce mocno zaniedbany. Twórcy zwrócili na niego uwagę w budowaniu planu NPS. Zapewnienie łączności M2M (Maszyna do Maszyny) jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym na świecie. Przynosi ono takie rozwiązania jak Inteligentne Parkingi, Optymalizacja Ruchu Pojazdów, Inteligentne Oświetlenie, Wykrywanie pożarów Lasów i Monitoring Zagrożeń powodziowych. Takie rozwiązania to przyszłość Internetu i przyszłość ludzkości dlatego warto zaczynać planowanie tworzenia Internetu rzeczy także w Polsce.

Kolejnym oczywistym plusem z wdrożenia NPS jest wzrost przychodów dostawców produktów i usług w sektorze telekomunikacyjnym, a tym samym wzrost PKB. Warto także wspomnieć o włączeniu cyfrowym pokolenia 45+. Dzięki temu wzrośnie stopa zatrudnienia o 15% w miastach i 21% na wsi. Wzrośnie też płaca o ok. 4%. Trzeba także pamiętać o szeregu oszczędności. Przykładem może być korzystanie z e-commerce. Zakupy Online kosztują średnio 15% mniej niż w zwykłych sklepach.

Podsumowując, dokument NPS przedstawia cele związane z rozwojem infrastruktury, które mają zapewnić ogólnopolski dostęp do sieci szerokopasmowej oraz zwiększenie popytu na usługi wysokich prędkości. Narodowy Plan Szerokopasmowy pozwolił wykreować kilka wniosków na temat aktualnej sytuacji w Polsce.

Konieczne jest wsparcie rynku w budowie ogólnopolskiej sieci szerokopasmowej, ponieważ operatorzy skupiają się tylko na obszarach o najszybszej stopie zwrotu z inwestycji. Istotnym punktem jest zapewnienie sektorowi telekomunikacyjnemu atrakcyjnych mechanizmów finansowania inwestycji, które mają zmniejszyć ryzyko wdrażania nowych technologii na obszarach nieopłacalnych. Kolejnym aspektem jest mała świadomość z zalet jakie niesie za sobą szybki Internet.  Trzeba z tym przekonaniem walczyć, poprzez edukację cyfrową i zwiększanie popytu na łącze o wysokich prędkościach.

U24.pl ma nadzieje, że ten Raport zapewni Polsce powszechny dostęp do „szerokopasmówki”, a także zwiększy świadomość Polaków. Trzymamy kciuki, że Minister Halicki również będzie pamiętał o założeniach zapisanych w dokumentach utworzonych przez jego poprzedników. Pełen Raport znajdziecie pod Tym linkiem

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.