Zmiany w limitach zwolnień od BDO. Wykaz odpadów zwolnionych z ewidencji.

Zmiany w limitach zwolnień od BDO. Wykaz odpadów zwolnionych z ewidencji.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku wpisu w ewidencji danych o odpadach (BDO) podwyższa limity, przy których obowiązkowym jest informowanie o gospodarowaniu odpadami. Jednocześnie wprowadzane są nowe, dodatkowe wyłączenia z obowiązku ewidencji.

Więcej informacji na temat nowej Bazy Danych Odpadów znajduje się tutaj

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 • wytwórców:
  • odpadów komunalnych (czym jest odpad komunalny definiuje ustawa, o czym niżej),
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów (natomiast samochód który uległ wypadkowi nie może być sprzedany innemu podmiotowi lub wyprzedany na części bez ewidencjonowania odpadów i wpisu do BDO),
  • będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (w takich ilościach i takimi metodami, które pozwalają uznać że wykorzystanie jest na potrzeby własne);
 • podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów;
 • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych zgodnie z tabelą – niezależnie od rodzaju podmiotu, który tymi odpadami gospodaruje. 

Limity występujące w tabeli wskazane są na podstawie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531), wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Rodzaj odpadów Kod odpadów        Ilość [Mg]/rok (1Mg = 1000 kg)
Odpadowa masa roślinna 02 01 03 bez ograniczeń
Odchody zwierzęce 02 01 06 bez ograniczeń
Odpady z gospodarki leśnej 02 01 07 do 10
Odpady metalowe 02 01 10 do 10
Odpady kory i korka  03 01 01 do 20
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 03 01 05  do 20
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17   2) 08 03 18 do 0,2
Opakowania z papieru i tektury  15 01 01  do 0,5
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 12 01 01 do 0,1
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych 12 01 03 do 0,05
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* do 0,01
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 do 0,05
Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02 do 0,5
Opakowania z drewna  15 01 03 do 1
Opakowania z metali  15 01 04 do 1
Opakowania wielomateriałowe  15 01 05 do 0,2
Opakowania ze szkła  15 01 07 do 0,5
Opakowania tekstyliów  15 01 09 do 0,2
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10* do 0,2
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi ex3) 15 01 11* do 0,05
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 do 0,2
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13* do 0,05
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 do 0,05
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16 do 0,05
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 16 03 04 do 0,2
Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 06 do 0,2
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 16 03 80 do 0,1
Baterie zawierające rtęć 16 06 03* do 0,005
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04 do 0,02
Inne baterie i akumulatory 16 06 05 do 0,02
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01 do 0,05
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 do 10
Gruz ceglany 17 01 02 do 10
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03 do 10
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 do 10
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 80 do 5
Drewno 17 02 01 Do 10 
Szkło 17 02 02 do 5
Tworzywa sztuczne 17 02 03 do 5
Miedź, brąz, mosiądz 17 04 01 do 5
Ołów 17 04 03 do 5
Cynk 17 04 04 do 5
Żelazo, stal 17 04 05 do 5
Cyna  17 04 06 do 5
Mieszaniny metali 17 04 07 do 5
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 do 20
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 02 do 10

Objaśnienia do tabeli: 

1) Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579). 

2) Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14. 

3) Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Share

3 thoughts on “Zmiany w limitach zwolnień od BDO. Wykaz odpadów zwolnionych z ewidencji.

 1. A czy muszę wyrejestrować się jeśli zamknąłem działalność? Jak to zrobić? wpisuję login i hasło i nic nie kuka.

 2. Dzień dobry,
  otrzymałem informację od Instytutu Ochrony Środowiska -PIB, że powinien Pan złożyć wniosek o wykreślenie w systemie BDO.
  Pozdrawiamy,
  Zespół U24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.