22 KMWI Konferencja „Miasta w Internecie”

Cyfrowy rozwój w UE. Jaki budżet dla Polski?

Na rozwój cyfrowy Europy do roku 2027 w ramach nowego programu Digital Europe Komisja Europejska planuje przeznaczyć 9,2 mld Euro, co oznacza wzrost o około 50 procent w stosunku do obecnej perspektywy budżetowej. Aż 3 mld Euro KE przeznaczy w tym czasie na specjalny fundusz umożliwiający finansowanie projektów trans-europejskiej infrastruktury sieciowej (Connecting Europe Facility). Plany Polski na tym polu są jeszcze nieznane.

Nie ma jednak powodu do obaw. Na obecnym etapie prac nad nowym unijnym budżetem żaden z krajów członkowskich nie przedstawił jeszcze swoich planów na tym polu.  – Na szczegóły przyjdzie czas w drugiej połowie 2019 roku. Debata nad krajowymi programami operacyjnymi, w których zawarte będą komponenty finansowania rozwoju cyfrowego dopiero się rozpoczyna. Warto ją wszakże w Polsce podjąć tym razem z wyprzedzeniem, tak aby miała ona rzetelny przebieg i  mogły wziąć w niej udział wszystkie zainteresowane strony.- proponuje Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie, ekspert rozwoju cyfrowego. – Dzięki takiemu procesowi demokratycznej deliberacji będziemy w stanie uniknąć błędów, jakie popełniliśmy w naszym kraju w planowaniu inwestycji informatycznych w sektorze publicznym na lata 2014-2020 – dodaje.

Kluczowe będzie przesądzenie, czy rządowi uda się wynegocjować krajowy program operacyjny na lata 2021-2027 będący kontynuacją obecnego PO Polska Cyfrowa. W żadnym kraju członkowskim Unii Europejskiej tematyka cyfrowa nie była w ostatnich latach skumulowana w jednym programie. Polska stanowiła wyjątek. Takie rozwiązanie wydaje się w naszych warunkach korzystne i mieści się w zamiarach resortu cyfryzacji.  

Problemy z projektami centralnymi. Konsultacje są niezbędne.

Powszechnie znane są kłopoty dużej skali, jakie wiążą się z realizacją centralnych projektów systemów informatycznych, takich jak e-PUAP, pl.ID, czy e-Dowód osobisty. Obok tego ostatniego zagrożenie koniecznością zwrotu pozyskanych na ten cel środków unijnych dotyczy też największego w Polsce projektu informatycznego ostatnich lat, tzw. projektu P1 – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Problemy te i zagrożenia w znacznym stopniu związane są z błędami popełnionymi w fazie planowania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a także z niedostateczną koordynacją założeń PO PC z przesądzeniami Regionalnych Programów Operacyjnych, w których alokowano osobne budżety na inwestycje cyfrowe w województwach. Dlatego także ważne jest przygotowanie projektów programów racjonalnie odpowiadających na potrzeby rozwojowe i  umożliwiających koordynację inwestycji między centrum a województwami.

Abyśmy mogli zdobyć  wiedzę niezbędną, by ograniczyć skalę i zakres problemów, jakie niosą dla procesów cyfryzacji polskiej administracji i służby zdrowia nierealistycznie i zbyt sztywno zdefiniowane programy operacyjne, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, podczas których przedstawiciele resortów inwestujących w projekty informatyczne oraz samorządów wojewódzkich będą mogli podjąć dyskusję z reprezentantami różnorodnych środowisk zainteresowanych pozyskaniem środków na projekty cyfryzacyjne w perspektywie roku 2027, m.in. firm sektora informatycznego, sektora naukowo-badawczego, samorządów lokalnych – miast i powiatów, czy organizacji pozarządowych.

Gdańska Agenda

Pierwsze dyskusje zaplanowano podczas 22 Konferencji „Miasta w Internecie” (https://22.kmwi.pl/) 28 czerwca br. w Gdańsku, w ramach sesji: Finansowanie projektów cyfrowych – ocena śródokresowa roku 2018 i wizja perspektywy budżetowej UE: 2021-2027 oraz Forum Cyfrowych Regionów – koniec wielkich projektów? W obu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz urzędów marszałkowskich.   

Efektem spotkań będą wielowątkowe rekomendacje, które jesienią br. zostaną przekazane Ministrowi Cyfryzacji, Ministrowi Inwestycji i Rozwoju oraz Marszałkom województw samorządowych.   

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.