Monitor Polski Online

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.

W myśl art. 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza się:

  1. zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
  2. uchwały Rady   Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy;
  3. teksty jednolite aktów określonych powyżej;
  4. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone.

W Monitorze Polskim ogłasza się również uchwały Zgromadzenia Narodowego, uchwały Sejmu, uchwały Senatu, akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

Od 1 stycznia 2012 r. Monitor Polski wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym. Dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Monitor Polski. Dzień ogłoszenia aktu prawnego w postaci elektronicznej umieszczony jest w obrębie nagłówka strony.

 

Zapraszamy do korzystania:

http://www.monitorpolski.gov.pl/

Share